De Levende Natuur nummer 2 van 2015 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2015-2

Redactioneel; Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): een juiste balans tussen natuur en economie?

De redactie
In drie verschillende bijdragen wordt ingegaan op het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): in het redactioneel vindt u een beschouwing van de redactie, in het artikel van van der Hoek et al. vat het PBL zijn bevindingen t.a.v. effectiviteit en efficiëntie van dit programma samen en in het platform gaat Haveman in op de monitoring van de PAS.

Programmatische Aanpak Stikstof: verkenning effectiviteit en efficiëntie van maatregelen

D.C.J. van der Hoek, R.J.M. Folkert & R.C.M. Arnouts
Platform; Monitoring en PAS - de les van het verleden
R. Haveman
Invloed van broedgebiedkwaliteit op het vermijden van wegen door nestelende Grutto’s
A.C. Fikenscher, J.C.E.W. Hooijmeijer, R. Kentie & T. Piersma
Om de achteruitgang van de grutto’s in Nederland te stoppen zijn meer extensief beheerde percelen nodig met kruidenrijk gras en hoge grondwaterstanden. Maar in hoeverre moet daarbij rekening worden gehouden met de aanwezigheid van wegen en paden? In zowel intensief als extensief beheerde graslanden in Zuidwest-Friesland is onderzocht wat het effect is van verschillende typen wegen op de nestplaatskeuze van Grutto’s.

‘Elk dorp zijn eigen Dommelbimd’

Rik Nijland
Voorbeelden van maatschappelijke initiatieven om aan natuurbeheer te doen. Bewoners nemen verantwoordelijkheid. Wat gebeurt er zoal?

Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties

S.M. Weterings-Schonck & E.B. Oosterveld
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft onderzoek gedaan naar het plas-dras zetten van weilanden op het broedgedrag van weidevogels en presenteert haar resultaten.

Veldmuizenplaag in Friesland: record aantallen Ransuilen

H. Wijnandts
Technologie bij natuuronderzoek; Noordse woelmuis inventariseren met eDNA
J. E. Herder, E. Bellemain, R.H. Witte, D.L. Bekker & M.J.J. La Haye
Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

Door studenten/ promovendi; Bosmuizen verlicht

Janneke Sindram onder begeleiding van Dr. R. van Grunsven en Dr. P. Jansen (Centrum Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit) en door Dr. K. Spoelstra (NIOO-KNAW)

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Utrechts Landschap en Het Flevo-landschap.