De Levende Natuur nummer 4 van 2015 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2015-4

Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden

M.J. van Tweel, D.J. Bokeloh, C. Cusell, A.M. Kooijman, R. Martens, I.S. Mettrop, T. Neijmeijer& L.B. Sparrius
Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus) is één van de twee mossen van bijlage II van de Habitatrichtlijn in Nederland. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring zijn er over de afgelopen 12 jaar vier inventarisatieronden geweest, hetgeen aanleiding geeft tot een nadere beschouwing van de ecologie van de soort.

Verjonging van bomen en struiken en de diversiteit van planten en ongewervelden in de Oostvaardersplassen

R. van Klink, J.L. Ruifrok & C. Smit
Het minimale-interventiebeleid in de Oostvaardersplassen heeft geleid tot indrukwekkende kuddes grazers. Dit beheer wordt echter in verband gebracht met gebrek aan verjonging van bomen en struiken en een daling van de biodiversiteit. Onder welke omstandigheden is verjonging van bomen en struiken mogelijk en welke gevolgen heeft dit voor de biodiversiteit van planten en ongewervelden?

Langjarig onderzoek aan vegetatie en broedvogels op het Doldersummerveld

A.J. van Dijk & H.D. Heinemeijer
Eind jaren 60 was het Doldersummerveld sterk vergrast, verruigd en verbost. Sinds de aankoop in 1967 heeft het Drentse Landschap verschillende maatregelen genomen om dit te keren. Monitoring in de vorm van tienjarige vegetatiekarteringen en jaarlijkse broedvogeltellingen laat zien welk effect deze maatregelen hebben gehad.

Weekdierfauna in de Nederlandse mariene wateren sterk veranderd

S.J. van Leeuwen & A.W. Gmelig Meyling
Op basis van alle beschikbare gegevens is nagegaan of er veranderingen zijn in de soortensamenstelling van Nederlandse weekdieren in mariene wateren gedurende de afgelopen halve eeuw. En zo ja, welke oorzaken hieraan hebben bijgedragen. Tot het Nederlandse Noordzeegebied worden het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, de Delta en de brakke binnendijkse wateren gerekend. Tussen 1900 en 2013 zijn in dit gebied 255 soorten weekdieren levend aangetroffen. De Nederlandse weekdieren behoren tot zes klassen. De meeste behoren tot de slakken en de tweekleppigen, de overige tot de inktvissen, keverslakken, stoottanden en één schildvoetige.

Bloemplanten en dagvlinders in de verdrukking door toename van Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen 

J. Mourik
Uit planteninventarisaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen viel de achteruitgang van hogere bloemplanten op. Ook werd de achteruitgang van een aantal vlindersoorten die afhankelijk zijn van deze planten vastgesteld. De vraag werd gesteld of hier een relatie is met het toegenomen aantal damherten.

Door studenten/ promovendi

Invloed van getijdewerking en zoute condities op de groei van een mangrovebos

Iris Vreugdenhil

Vlinders, groene daken en daksubstraat

Sabrina Leemans. Onder begeleiding van Klaas Metselaar (Soil physics, ecohydrology and groundwater department; Wageningen University) e.a.

Jac. P. Thijsse 150 jaar
Vera de Meester-Manger Cats overleden
Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en It Fryske Gea.