De Levende Natuur nummer 5 van 2015 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2015-5

De Keizersmantel als indicator voor het herstel van lichte en viooltjesrijke hellingbossen
J.A. Omon, K. Veling & M.F. Wallis de Vries
Een deel van de soorten die eens kenmerkend waren voor de hellingbossen in Zuid-Limburg is afgenomen of zelfs verdwenen. Het dichtgroeien van de bossen na het beëindigen van hakhoutbeheer zou een verklaring kunnen zijn, maar is dat ook zo? In dit artikel worden de ecologische eisen van de fauna van hellingbossen besproken aan de hand van de Keizersmantel. Ingegaan wordt op de vraag in welke mate de ecologische randvoorwaarden voor de Keizersmantel worden bepaald door het aanbod van waardplanten en door het microklimaat.

Standplaatseigenschappen van de Veenmosorchis in Nederland
G. van Dijk, R. Loeb, E. Brouwer, A.J.P. Smolders & N. Eimers
De afgelopen decennia is de Veenmosorchis sterk achteruitgegaan. Van de Veenmosorchis is bekend dat hij op overgangen tussen zure en basische milieus in Veenmosvegetaties staat, maar exacte metingen van standplaatsfactoren waren slechts beperkt beschikbaar. In dit artikel worden de standplaatseigenschappen van Veenmosorchis in Nederland beschreven. Tevens wordt op basis van de standplaatseigenschappen een aanbeveling gedaan voor herstel en beheer van Veenmosorchispopulaties en hun habitat.

Het broedsucces van de Grauwe- en Grote Canadese gans in Het Verdronken Land van Saeftinghe
B. de Maat, P. Calle, J.W. Castelijns & M. Jacobusse
In Het Verdronken Land van Saeftinghe (kortweg Saeftinghe) broeden jaarlijks honderden ganzen. Geregeld leveren zomerganzen overlast, maar in Saeftinghe fungeren ze als welkome grazers op plekken waar reguliere begrazing niet mogelijk is. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de ganzenpopulaties is onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van de twee talrijkste ganzensoorten in Saeftinghe: de Grauwe gans en de Grote Canadese gans. Daarbij was een belangrijke vraag of het broedsucces van beide soorten wel voldoende is voor een duurzame instandhouding van de populatie.

Afgraven, bodemtransplantaties en uitstrooien van maaisel op voormalige landbouwgronden: Het Reijerscamp experiment
F.D. van Noppen, M. Bosch, E.R.J. Wubs, L. Haanstra, W. Verbaan, G.D.B. van Houwelingen, J. Philippona , R. van Ekeris, W.H. van der Putten & T.M. Bezemer

Op de Reijerscamp bij Wolfheze zijn de effectiviteit van bodemtransplantaties en het uitstrooien van maaisel voor het ontwikkelen van heide en heischraal grasland op een voormalig landbouwgebied vergeleken. Deze natuurherstelmaatregelen zijn toegepast en getest in gebieden waar de toplaag van de bodem (de voormalige bouwvoor) is afgegraven en in niet-afgegraven gebieden. Wat zijn de resultaten van dit experiment en welke meerwaarde levert bodemtransplantatie voor natuurontwikkeling op?

Beelden van de Das in Nederland 1900-2013: van ongedierte tot troeteldier?
H.A.C. Runhaar, M. Runhaar & J. Vink
Het herstel van de Nederlandse dassenpopulatie sinds 1980 is voor een belangrijk deel te verklaren uit een betere bescherming door o.a. de overheid, maar ook uit een andere omgang met de Das door boeren, jagers en bestuurders. Doel van dit artikel is om de beelden van de Das in de loop van de tijd te analyseren om daardoor inzicht te krijgen in de maatschappelijke kant van het herstel van de dassenpopulatie.

Sterke toename van de Das in Overijssel; toont Meles meles een ander gezicht?
M. Zekhuis & G.M. Gerrits
In lijn met de landelijke trend is de Das in Overijssel niet alleen bezig zijn oorspronkelijke leefgebieden te heroveren, maar vestigt zich nu ook op nieuwe plekken zoals veengebieden, het talud van een snelweg of de bebouwde kom. Wat is er veranderd waardoor de Das nu zo succesvol is? Heeft de Das een nieuw ecoprofiel nu hij zich buiten ons referentiebeeld begeeft?

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

De12Landschappen
Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Landschap Overijssel.