De Levende Natuur nummer 2 van 2016 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2016-2

Verjonging en veroudering van eilandstaarten in de Waddenzee

A.V. de Groot, A.P. Oost, R.M. Veeneklaas, E.J. Lammerts, W.E. van Duin, B.K. van Wesenbeeck & O.G. Bos
Veel Waddeneilanden hebben aan de oostzijde een karakteristieke ‘staart’. Deze is onbedijkt en bestaat onder meer uit dynamische strandvlaktes, groene stranden, duinen en kwelders, soms met washovers. Door kunstmatige stuifdijken uit de 19e en 20e eeuw is echter de dynamiek van wind en water sterk verminderd. Daardoor zijn de eilandstaarten verstard en neemt het aandeel pioniervegetaties en jonge en middenstadia kwelders af. Noch beheermaatregelen, zoals maaien en beweiding, noch het dynamisch kustbeheer blijken voldoende te zijn om een duurzame verjonging te bewerkstellingen. Op een aantal eilanden worden daarom verdergaande maatregelen overwogen...

De Argusvlinder: hoe keren we de afname van een ‘gewone vlindersoort’?

A. Stip & M.F. Wallis de Vries
In de afgelopen twintig jaar verdween maar liefst 98% van de populatie Argusvlinder (Lasiommata megera) in Nederland. En dat terwijl het tot voor kort een heel ‘gewone’ vlindersoort was in een breed scala aan biotopen. Om het tij te keren heeft De Vlinderstichting een beschermingsplan voor de Argusvlinder opgesteld. Met de daaruit voortkomende maatregelen en onderzoek is nieuwe  kennis opgedaan over de ecologie van de Argusvlinder en de problemen waar de soort mee kampt. Op basis daarvan zijn richtlijnen voor het beheer van het habitat van de Argusvlinder geformuleerd.

Door studenten/ promovendi; Herstel van beschadigde waterstagnerende bodemlagen van vennen

Berthilda van den Berg, bachelorstudent onder begeleiding van Dr. D. van Dorp, docent landschapsecologie van Hogeschool Van Hall-Larenstein, Velp
Leerpunten uit drie veldexperimenten voor een ecologisch gezond Markermeer
A. Bak, D. Wielakker, K. Didderen, R.C. Fijn & W. Lengkeek
De ecologische ontwikkeling in het Markermeer vertoonde de afgelopen twee decennia een neergaande trend.  Deze ontwikkeling werd geremd door o.a. troebel water, oevers met steile, verharde taluds en abrupte overgangen van droog naar nat en gemalen die uitwisseling van planten en dieren tussen Markermeer en omliggende polders belemmeren. In het kader van het onderzoeksprogramma Natuurlijk Markermeer-IJmeer (NMIJ) zijn in de zogenaamde ‘Waterproeftuin’ innovatieve technieken en kansrijke maatregelen in de praktijk beproefd. De resultaten en leerpunten van drie veldexperimenten worden gepresenteerd: Marker Kwelderwerken, Marker Stapsteen en Rifballen.

Effecten van brand, kaalkap en verstuiving op Rode bosmieren

P. Boer & L. Kelder
Tussen 2009 en 2011 woedden er in de Schoorlse Duinen verschillende branden, waaronder twee dennenbosbranden. Voor een deel van het verbrande dennenbos werd ervoor gekozen om dit om te vormen naar Natura 2000 habitattypen, waar wind vrij spel heeft. Welk effect hebben de branden en deze natuurherstelwerkzaamheden op de bosmieren gehad?

De Grote modderkruiper, lastig te vangen?

Th. de Jong & K. van Bochove
De Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) heeft een klein verspreidingsgebied en leeft in en op modderbodems van vaak dichtbegroeide (polder)wateren. Gezien de beschermingsstatus in de Flora- en faunawet is het noodzakelijk om bij ingrepen in het leefgebied de aan- of afwezigheid van deze soort vast te stellen. De soortenstandaard Grote modderkruiper versie 2.0 (RVO, 2014) schrijft voor welke vangtechnieken daarvoor kunnen worden gebruikt. Maar hoe effectief zijn deze vangtechnieken?

Opvattingen over natuur in de samenleving

M. Schouten
Samenvatting van een door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) georganiseerde zogenoemde ‘Philosophers’ dialogue’. Vier prominente filosofen geven hun visie op natuur in de moderne samenleving.

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuwse Landschap en Het Drentse Landschap.


English Summaries