De Levende Natuur nummer 3 van 2016 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2016-3

Nuttige websites

Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid

T.A. de Boer & B.H.M. Elands
Veel mensen hebben liefde voor de natuur, maar deze liefde lijkt soms kortdurend te zijn. Overheden en natuurbeschermingsorganisaties willen daarom weten hoe de liefde voor natuur zich vertaalt in steun voor natuurbescherming en beleid dat deze bescherming gestalte geeft. Daarom wordt sinds 1996 onderzoek gedaan naar het draagvlak voor natuur en natuurbeleid onder de Nederlandse bevolking.

Meer informatie over soortenrijkdom Noordzeebodem uit bodemschaaf

M.A. Faasse
De bodemfauna van de Noordzee wordt doorgaans zeer grof bemonsterd, vanwege hoge kosten verbonden aan onder meer gebruik van een schip, gespecialiseerde apparatuur en kostbare analyses. De Noordzeebodem is bovendien heterogeen qua bodemsamenstelling. Door de relatief kleine monsters is het lastig een compleet beeld te krijgen van de soortenrijkdom. Welke bijdrage levert de methode met de bodemschaaf?

Werk in uitvoering; Grootschalig herstel van stuivende duinen (Met excursie)

M. Kuipers, S.M. Arens & B.G. Ruessink
Ontwikkeling van watervegetaties in de heringerichte infiltratiekanalen in de Oostduinen (Met excursie)
C.J.S. Aggenbach, M. Annema, A.J.M. Jansen & H.A.M. Ketelaars
In de periode 1996-2001 is de inrichting van de waterwinning in de Oost- en Middelduinen (Goeree-Overflakkee) drastisch aangepast en werd overgegaan op infiltratie van voorgezuiverd water met een zeer laag fosfaatgehalte. De verwachting was dat zich in de heringerichte infiltratiekanalen een watervegetatie van ondergedoken waterplanten zou gaan ontwikkelen. De eerste jaren leken de verwachtingen bevestigd te worden door het verschijnen van diverse waterplantsoorten, waaronder zeldzame kranswiersoorten, maar daarna verarmde de watervegetatie betrekkelijk snel, hoewel het water zeer helder bleef. Wat zou daarvan de oorzaak zijn en zou een rijke watervegetatie bevorderd kunnen worden met ander beheer?

Zandplaten voor jonge Grijze zeehonden

A.V. de Groot, S.M.J.M. Brasseur, G.M. Aarts, E.M. Dijkman & R.J. Kirkwood
Tot nu toe worden de meeste Grijze zeehonden in Nederland op een aantal zandplaten in de Waddenzee geboren. Rustig en veilig zijn deze echter lang niet altijd, omdat tijdens stormvloeden geregeld dieren wegspoelen waardoor de jongen hun moeder kunnen kwijtraken. Daarnaast kunnen de platen van jaar tot jaar sterk veranderen waardoor gebieden ongeschikt kunnen worden. De recente duinontwikkeling op Richel lijkt gunstig voor de dieren. Ook op Griend, waar de dieren pas recent jongen krijgen, zijn oudere, begroeide lage duinen aanwezig. Dat leidde tot de vraag of deze ontwikkelingen zich door zouden zetten en zo ja, hoe stabiel zijn dat soort locaties en zijn er genoeg van op lange termijn als het aantal jongen blijft stijgen?

Werk in uitvoering; Nieuw leven in het veen

L.M.L. Zonneveld, R. Munters & B.H. Jap
Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van It Fryske Gea en Utrechts Landschap.