De Levende Natuur nummer 1 van 2017 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2017-1

Als Den Haag de grutto niet redt, dan Brussel maar
Rik Nijland

Natuurgebied De Onlanden, vijf jaar na de vloed
W.H.M. van Boekel, R. Blaauw, J. de Bruin, R. Oosterhuis & B. Zoer
In de Kop van Drenthe werden in 2012 de dijken van het Peizerdiep en Eelderdiep doorgraven en stroomde het water vanuit deze beken natuurgebied De Onlanden binnen. In één dag tijd veranderde het veenweidegebied voorgoed in een moeraslandschap van ruim 2500 hectare. Wat is er na vijf jaar met de natuur in De Onlanden gebeurd en wat hebben de keuzes, die bij de inrichting van het gebied als waterberging/doorstroommoeras zijn gemaakt, in de praktijk opgeleverd?

Platform; Rewilding, landschap en identiteit
M. Drenthen
Filosofische beschouwing van de achtergronden van huidige keuzen in het natuurbeheer

Door studenten/ promovendi; Het Vals muizenoor op Terschelling, een plantsociologische en ecologische analyse
Tom van Heusden van Aeres Hogeschool Almere onder begeleiding van E. Petstra

Ontwikkelingen bij waarnemersnetwerken
S. Turnhout, R. van Westrienen & T. Wolterbeek
Sinds juli 2016 is de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) overgegaan in het netwerk SoortenNL. Waarom is hiertoe besloten en wat zijn de doelen van SoortenNL?

De natuurwaarnemer in beeld
R.J.G. van den Born, W. Ganzevoort, S. Turnhout & H. de Vries
Veel data over flora en fauna worden verzameld door vrijwillige natuurwaarnemers. Wie zijn die waarnemers eigenlijk en wat beweegt hen? Door middel van een landelijke enquête heeft de Radboud Universiteit deze groep in kaart gebracht en gaat in op de volgende vragen: wat is het profiel van de vrijwillige waarnemer, hoe gaan zij te werk, wat zijn hun motivaties, en hoe denken zij over het delen van data?

Werk in uitvoering; Booming business in de Alde Feanen
W. Altenburg, G. van der Burg & S. Rintjema

Oplossing voor meeuwenoverlast
R.J. Buijs & N. Huig

Platform; Dat Europese natuurregels in stand blijven is meer dan terecht
C.J. Bastmeijer & A. Trouwborst

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Na 18 jaar is deze pagina voor de laatste keer samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

LandschappenNL
Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van It Fryske Gea en Het Zeeuwse Landschap.