De Levende Natuur nummer 2 van 2017 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2017-2

Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels

D. Bos, R. Kentie, G. Hoekstra, Y. van der Heide, E. Wymenga, F. Hoekema, J.C.E.W. Hooijmeijer & T. Piersma
Soms wordt bij ruimtelijke ingrepen compensatie afgedwongen; wat betekent dit bijvoorbeeld voor de grutto? Kunnen grutto’s zich hervestigen op een nieuwe locatie als de oorspronkelijke locatie is verstoord? Hoe ver verplaatsen grutto’s zich dan en waar hangt de keuze van een nieuwe locatie mee samen? En wat betekent een dergelijke verstoring voor de overleving van nesten en van volwassen grutto’s?

Een eeuw plantengroei in de Zumpe (1915-2015)

Th.G. Giesen
Door ontwatering en cultuurtechnische ingrepen sinds begin 20ste eeuw ging de Zumpe, één van de oudste natuurgebieden in Nederland, in kwaliteit achteruit. Voor herstel van dit gebied zijn de bijzondere bodemopbouw en de daarmee samenhangende waterhuishouding van belang. Aan de hand van historisch en recent onderzoek wordt beschreven hoe de plantengroei in de afgelopen honderd jaar op de veranderingen in hydrologie en beheer heeft gereageerd.  

Werk in uitvoering; Zomerrietmaaisel

K.C.G.J. Princen, P.J. Westendorp & W. Roosen
Effecten van vliegverkeer op kolganzen en smienten?
R. Lensink, H. Steendam & K.L. Krijgsveld
In 2000 is het Zuidlaardermeergebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Inkomend en uitgaand vliegverkeer van Groningen Airport Eelde gaat ten dele over dit beschermde gebied. De vraag is of  het vliegverkeer invloed heeft op het gedrag van kolganzen en smienten, en zijn er verschillen in effecten tussen typen vliegverkeer? In de winter 2006/2007 is hiernaar onderzoek gedaan. Deze vraag is anno 2017 nog altijd relevant, omdat onderzoek aan verstorende effecten van vliegverkeer in Nederland bijzonder schaars is en verstoring bij alle vormen van transport een relevant issue is.

Werk in uitvoering; Van grote oorwurm tot nachtzwaluw: veel soorten profiteren van herstel stuifzand op het Hulshorsterzand

R. Ketelaar, M.S. Kruit & P. Dam
Herstel en monitoring van vismigratie in de Roer bij de ECI-waterkrachtcentrale
R. Gubbels
In de benedenloop van de Roer te Roermond waar voorheen een oude watermolen en later de ECI-waterkrachtcentrale is gebouwd, is met de aanleg van een vispassage en visgeleidingsysteem de eeuwenoude belemmering voor vissen tussen de Maas en haar belangrijkste zijrivier de Roer opgeheven. Op technisch ingenieuze wijze is het mogelijk gemaakt dat vissen weer ongehinderd stroomop- en stroomafwaarts tussen Maas en Roer kunnen migreren. Een intensieve, uitgebreide en langdurige monitoring van de vismigratie heeft de huidige kennis over een aantal aspecten van vismigratie vergroot en zelfs gewijzigd. Wat betekenen de nieuwe inzichten voor het opheffen van vismigratieknelpunten?

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Het Drentse Landschap