De Levende Natuur nummer 3 van 2017 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2017-3

PAS: Wachten op minder stikstof

Rik Nijland
Neergang en opkomst van het Fochteloërveen: resultaten van 30 jaar hoogveenherstel
W. Altenburg, W. Bijkerk, R. Douwes & N. Straathof
Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn maatregelen uitgevoerd om verdroging in het Fochteloërveen tegen te gaan. Hoe heeft dit hoogveengebied gereageerd op de herstelmaatregelen en wat zijn de toekomstverwachtingen?
Met excursie

Beerzerveld: implicaties van landschapsgeschiedenis voor herstel en beheer

J. Sevink, A.A.M. Kieskamp, N.W. Willemse, A.T.W. Eysink & A.J.M. Jansen
Het Beerzerveld is deel van het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge en bestaat uit een complex mozaïek van droge en natte habitats. In de natte gebieden lijkt sprake van verdroging. Bijzonder is dat de veentjes hoog liggen in het landschap en grenzen aan lager gelegen, drogere gronden met heiden. Hoe is deze ‘omgekeerde wereld’ nu precies ontstaan en is er inderdaad sprake van daling van de waterstand? Zo ja, waardoor? En welke implicaties heeft dit voor het hydrologisch functioneren? Op grond van de resultaten van het onderzoek worden beheermaatregelen aanbevolen.

Voedselbossen van belang voor biodiversiteit

J. Breidenbach, E. Dijkgraaf, B. Rooduijn, S.E. Nijpels-Cieremans & A.M. Strijkstra
In 2009 werd het eerste voedselbos van Nederland gerealiseerd nabij Groesbeek. Het Ketelbroek veranderde van maïsakker in een alternatief landbouwsysteem: een zg. voedselbos. In hoeverre kan dit landbouwsysteem ook een plaats bieden aan inheemse flora en fauna? Onderzocht zijn drie diergroepen: vogels, nachtvlinders en loopkevers en vergeleken met het nabijgelegen natuurlijk bos De Bruuk.

Riet- en moerasvogels in dynamisch rivierengebied
J.A. Sluiter
Aan welke eisen moeten rietmoerassen langs de rivier voldoen om geschikt te zijn als leefgebied voor riet- en moerasbroedvogels? Staatsbosbeheer heeft ervaring opgedaan bij de Rijnstrangen, Gelderse Poort en de Biesbosch.

Het behoud van wilde bijen in het landelijk gebied: is bloemen zaaien de oplossing? 
D. Kleijn, T.P.M. Fijen, I. Raemakers & J. Scheper
De laatste tijd is er veel aandacht voor de achteruitgang van bijen. Er zijn inmiddels veel initiatieven om wilde bijen een handje te helpen, meestal door het inzaaien van bloemenmengsels. Maar profiteren wilde bijen hier wel van? Welke soorten hebben daar het meest baat bij? Bevordert dit ook de bestuiving van naastgelegen gewassen? En waar moet rekening mee gehouden worden bij het aanleggen en beheren van een goede bloemenstrook? Aan de hand van literatuuronderzoek is naar antwoorden gezocht.

LandschappenNL
Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Groninger Landschap en Utrechts Landschap.