De Levende Natuur nummer 6 van 2017 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2017-6

Blootstelling van ingekorven vleermuis aan pesticiden.

R. Janssen, J.A. Guldemond, J.L. Lommen & P.C. Leendertse
Vleermuizen vervullen een nuttige functie als insectenbestrijders. Dat is echter niet zonder risico. Tijdens het foerageren en ook op hun verblijfplaatsen kunnen dieren op verschillende manieren pesticiden binnen krijgen. De vraag is hoe groot de huidige blootstelling aan pesticiden is en of dit een risico oplevert voor de verschillende vleermuissoorten. In dit onderzoek is de pesticidenbelasting van ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) nagegaan in drie verblijfplaatsen in Limburg.

De das in de duinen van Voorne!?

A.M.M. van Haperen
Historische gegevens vanaf de 16e eeuw wijzen op de incidentele aanwezigheid van de das in de duinen van Voorne. In hoeverre is er kans dat de das er weer verschijnt?

Ganzenoverlast, perceptie en oplossingen.

Th.C.P. Melman, R. Buij & K. Koffijberg
Het provinciale ganzenbeleid heeft twee uitgangspunten: enerzijds de overlast in de landbouw zoveel mogelijk beperken en anderzijds waarborgen van de duurzame instandhouding van de betreffende ganzenpopulaties. Daarvoor worden diverse programma’s ontwikkeld. Over het algemeen blijken de ideeën over effectieve reductie van schade sterk uiteen te lopen bij verschillende belangengroepen, waarbij agrariërs weinig fiducie hebben in de werking van opvanggebieden en ecologen stellen dat populatiereductie door afschot niet tot evenredige schadereductie leidt. Hoe hier verder te komen?

Werk in uitvoering; Maaien van duingrasland helpt konijnen bij het terugdringen van verruiging op Ameland

A.T. Kuiters, D. de Vries, J. Krol & P.A. Slim

Belang van publiekscommunicatie voor succesvolle bestrijding van invasieve exoten.

L.N.H. Verbrugge, J.J.C.W. van Delft, B.H.J.M Crombaghs, S.J. Bouwens & W. Bosman
In dit artikel worden drie voorbeelden van succesvolle bestrijdingsacties in Nederland gegeven, waarbij publiekscommunicatie een belangrijke rol heeft gespeeld. Deze drie casussen (Amerikaanse stierkikker, Pallas' eekhoorn en zonnebaars) betreffen soorten met verschillen in aaibaarheid, bestrijdingsstrategie, locatie en schaalgrootte, en overlast voor burgers. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gegeven over communicatiemiddelen die bij toekomstige bestrijdingsacties ingezet zouden kunnen worden.

Het laagveen van Nieuwkoop weer tot leven.

B. Hartog, M. van Schie & W. van Steenis
In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren de milieuomstandigheden overal in Nederland en dus ook in de Nieuwkoopse Plassen op een dieptepunt. Vervuild rivierwater, met een overmaat aan fosfaat, stroomde onbelemmerd het natuurgebied in. Gesteund door het gewijzigde overheidsbeleid in de negentiger jaren kon Natuurmonumenten een strategie voor behoud van de Nieuwkoopse natuur ontwikkelen. De kern van de strategie was en is: (1) betere waterkwaliteit, (2) adequaat regulier en cyclisch beheer en (3) meer ruimte voor natuur rondom de eigenlijke plassen. Wat heeft een kwart eeuw natuurherstel in Nieuwkoop opgeleverd?

Moeizaam herstel van verlandingsvegetaties in laagveenmoerassen.

E. Brakkee
Sinds begin jaren negentig zijn op grote schaal herstelingrepen gedaan in laagveennatuurgebieden om de snelle achteruitgang van verlandingsvegetaties tegen te gaan. Na ruim twintig jaar is er nu de vraag hoe de verlandingsvegetaties zich hebben ontwikkeld? En wat hebben de herstelmaatregelen daaraan bijgedragen? In dit artikel worden de ontwikkelingen voor drie laagveengebieden bij elkaar gebracht: de Wieden, de Nieuwkoopse plassen en het Hol.

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuwse Landschap en Stichting Limburgs Landschap.