De Levende Natuur nummer 1 van 2018 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2018-1

Glyfosaat in de ban?

Rik Nijland

Begraafplaatsen: hotspots voor korstmossen

H. van der Kolk
Aangezien in Nederland geen natuurlijke rotsen voorkomen zijn veel korstmossoorten hier beperkt tot door mensen aangebrachte stenige substraten, zoals begraafplaatsen. Hier is een scala aan boom- en steensoorten te vinden en begraafplaatsen zijn daardoor potentiële locaties voor een hoge korstmosdiversiteit. In de periode 2012-2017 zijn 93 begraafplaatsen op en rond de Veluwe op korstmossen geïnventariseerd. Wat betekenen de resultaten voor het beheer en onderhoud van begraafplaatsen?

Effecten van damherten op dagvlinders in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

M.F. Wallis de Vries
De populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is de laatste tientallen jaren sterk toegenomen, en als gevolg daarvan is het aantal dagvlinders sterk verminderd. Onderzocht is welke soorten het sterkste in aantal zijn achteruitgegaan, en in hoeverre deze achteruitgang kan worden verklaard uit veranderingen in beschikbaarheid van waardplanten en van nectaraanbod.

Door studenten/promovendi; Koraalrestauratie op het Caribische eiland St. Maarten.

Emma Louise Pratt & Daniela Simal o.b.v. E. Meersters (Wageningen Marine Research), M. Meijer Zu-Schlochtern en T. Bervoets
Door studenten/promovendi; Lekgedrag van gezenderde gewone zeehonden (Phoca vitulina) in de Nederlandse Waddenzee.
Michael Meijer & Bart Briek o.b.v. G.M. Aarts (van Hall Larenstein Leeuwarden), O. Bangma, S.M.J.M. Brasseur en I. Dummer

Hoe ontwikkel je droog heischraal grasland op voormalige landbouwgrond?

R. Loeb, A. van der Bij, R. Bobbink, J. Frouz, J.J. Vogels, P. Benetkova & R. van Diggelen

Droge heischrale graslanden staan in Nederland sterk onder druk door voortschrijdende bodemverzuring. Welke kansen voor uitbreiding van dit habitattype kunnen voormalige landbouwgronden bieden? Behalve te hoge voedselrijkdom hebben deze  belangrijke andere knelpunten, zoals afwezigheid van doelsoorten in de directe omgeving. Ook verschilt het bodemleven in een agrarisch perceel in hoge mate van dat in een heischraal grasland. Is het noodzakelijk om de juiste bodemfauna te introduceren, en zo ja, hoe dan?

Beoordelen van de natuurkwaliteit in het Natuurnetwerk.

M.E. Sanders, P. Schippers & H.A.M. Meeuwsen
Om vragen over succes van natuurbeheer en –beleid te kunnen beantwoorden hebben terreinbeheerders en provincies een uniforme werkwijze voor het beoordelen van kwaliteit van de zogenaamde SNL-beheertypen gemaakt. Bij toepassen van de werkwijze bleek echter dat de natuurkwaliteit in sterke mate wordt bepaald door de gekozen gebiedsgrootte. In dit artikel wordt daarom een alternatieve methode voorgesteld.

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Drentse Landschap en Utrechts Landschap.