De Levende Natuur nummer 1 van 2019 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2019-1

De droogte van 2018

De redactie

Wat bepaalt het succes van huiszwaluwtillen?

L. van den Bremer, J. van der Wal, W. de Jong, W. van Berkel, S.J. Vreugdenhil, L.H. Louwe Kooijmans, C. van Turnhout, J. Nienhuis, & R. Fopppen
Om huiszwaluwen aan extra nestgelegenheid te helpen in Nederland worden er al zo’n tien jaar huiszwaluwtillen geplaatst. Wat betreft aandacht en inzet voor de huiszwaluw een succes, maar in welke mate worden deze tillen door de huiszwaluw gebruikt? Waarom raken de tillen lang niet op alle plekken bezet? Wat is de bijdrage van deze tillen op populatieniveau? Aan de hand van gegevens over de bezetting van huiszwaluwtillen in de periode 2009-2015 zijn deze vragen onderzocht.

Hoe de levende natuur het risico op de ziekte van Lyme beïnvloedt.

L.A.G. van Duijvendijk & T.R. Hofmeester
De schapenteek komt in bijna heel Nederland voor en kan onder andere de Borrelia burgdorferi s.l. bacterie overdragen, welke bij de mens de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Het risico van besmetting is afhankelijk van de dichtheid aan besmette teken, maar de ecologische relaties tussen verschillende diersoorten die deze dichtheid beïnvloeden zijn niet volledig duidelijk. In verschillende experimenten is onderzoek gedaan naar deze relaties.

Nieuwe natte natuur zonder graafwerk in het dal van de Onderlaatse Laak.

J.P.M. Lenssen, R. Ketelaar, W.J.A. Drok, S.P.J. van Delft, M. van Mullekom & A.J.P. Smolders
Toen in 2009 landbouwgrond in het dal van de Onderlaatse Laak in Gelderland uit productie werd genomen, zijn watergangen sterk verondiept om het gebied te vernatten en kwel opnieuw aan het maaiveld te brengen. De graszode is plaatselijk verwijderd, maar nergens is diep afgegraven. Heeft de grote hoeveelheid ijzer in de bodem voldoende tegenwicht kunnen bieden aan de fosfaatvoorraad? De ontwikkelingen van flora en fauna zijn gevolgd.

Geheimen van diepe plassen ontsluierd.

L.M.S. Seelen, J.H.P. Bruinsma, T.M.F. Huijsmans & L.N. de Senerpont Domis
Diepe zandwinplassen lijken een ideale oplossing voor het bergen van ongewenste bagger, waardoor tevens een ondiepe plas ontstaat met volop mogelijkheden voor begroeiing met waterplanten. Deze nieuwe plas zou een hogere natuurwaarde hebben dan de ‘diepe dode bak’, waarbij alleen waterplanten groeien aan de oevers. Maar is dit wel zo? Wat weten we eigenlijk van de huidige kwaliteit van de diepe plassen?

 

Platform; Programma Aanpak Stikstof (PAS): nu stoppen of toch doorgaan?

Paul van Bodengraven

Kansen voor krabbenscheer in voedselrijke sloten van het veenweidegebied

A.J.P. Smolders, E.C.H.E.T. Lucassen, S.F. Harpenslager, F. van Schaik, J.G.M. Roelofs & L.P.M. Lamers
Het veenweidegebied wordt gekenmerkt door veel sloten met vaak een (zeer) voedselrijke bodem en waterlaag. Veel van deze wateren worden gedomineerd door een  beperkt aantal algemene soorten. Recent onderzoek laat echter zien dat er onder zeer eutrofe omstandigheden ook kansen liggen voor de ontwikkeling van ecologisch meer waardevolle krabbenscheervegetaties.

Netwerk Groene Bureaus

Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus. Deze keer met een bijdrage van Arcadis over de visspotter en van Movares over het printen van vispassages.

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Drentse Landschap en Het Zeeuwse Landschap.