De Levende Natuur nummer 3 van 2019 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2019-3

Systeemgericht beheer van watercrassula.

J.M.M van der Loop, H.H. van Kleef & E. Brouwer
Als invasieve exoot is watercrassula (Crassula helmsii) in Nederland wijdverspreid en breidt zich nog steeds uit: landelijk uitroeien is een gepasseerd station en ook lokaal vaak niet mogelijk. Aan de hand van veldonderzoek en kasexperimenten is een methode voor systeemgerichte bestrijding verkend.

Verspreiding van rivierprik, rivierrombout en inheemse mosselen langs de Waal.

M. Dorenbosch, van Kessel, F.P.L. Collas, L.H. Jans, M.M. Schoor & R.S.E.W. Leuven
In de Nederlandse rivieren komt een aantal kritische diersoorten voor waarvan de gehele of een groot deel van de levenscyclus zich afspeelt in en op de rivierbodem. Voor de Waal is onderzocht in hoeverre deze kritische bodemsoorten gebruik maken van verschillende rivierhabitats. Belangrijke vraag hierbij is of nieuw aangelegde habitats zoals nevengeulen en oevergeulen achter langsdammen meerwaarde hebben voor deze soorten ten opzichte van kribvakken in de hoofdstroom.

Verschillen tussen een boven- en benedenstroomse populatie van rivierrombout in de Waal.

D. Schut & J.P.M. Lenssen
In 1996 werd na bijna een eeuw afwezigheid een larve van de rivierrombout (Stylurus flavipes) aangetroffen in de Waal. In dit artikel is op basis van waarnemingen van (voornamelijk) larvenhuidjes beschreven hoe deze soort zich ontwikkeld heeft in de boven- en benedenstroomse Waal en met welke ontwikkelingssnelheid van de larven. In combinatie met het onderzoek naar verspreiding van de larven in de Waal (Dorenbosch et al., dit nummer) wordt de huidige geschiktheid van de Waal voor de rivierrombout bediscussieerd.

Column; Smartphone

M. van Tweel

Monumentale beuken in het Zoniënwoud.

K. Vandekerkhove, M. Vanhellemont, A. Leyman, P. Van de Kerckhove & M. Esprit
In de eeuwenlang beheerde bossen van de Lage Landen komen oude bomen zelden voor. Daarom is het moeilijk om in te schatten welke dimensies ze kunnen aannemen, en hoe ze zich ontwikkelen in de tijd. In het bosreservaat van het Zoniënwoud (vlakbij Brussel) is een oude bosopstand aanwezig waar opvallend veel monumentale beuken voorkomen. In dit artikel is onderzocht hoe het deze monumentale bomen de afgelopen 25 jaar verging en zijn ze vergeleken met oude bomen in andere door beuk gedomineerde reservaten in Europa.

Platform; Opnieuw leren leven met de wolf.

P. van Bodengraven

Gedicht; Twente

Anacamptis

Oproep; Op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.

Het eiken-haagbeukenbos in Nederland: een bedreigd en uit beeld geraakt wisselvochtig bosecosysteem.
R.J. Bijlsma, H.G.J.M. Koop & E.J. Weeda
Tot in de jaren 1960 stond een aanzienlijke oppervlakte graslanden, heide en zelfs bossen van Oost- en Zuid-Nederland vaak tot in de lente plasdras of zelfs blank. Dergelijke bossen hadden een rijke voorjaarsflora. Inmiddels zijn door grootschalige verdroging nog slechts enkele goede voorbeelden te vinden. Herstelmaatregelen gebaseerd op kennis van historische abiotische condities zijn broodnodig.

Netwerk Groene Bureaus

Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus met een bijdrage van RoyalHaskoningDHV over het OGOR-meetnet in Limburg en Altenburg & Wymenga over het verhuizen van sterns.

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Geldersch Landschap & Kasteelen.