De Levende Natuur nummer 3 van 2020 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2020-3

Column: Hoop in tijden van corona 

N. Aarts 

Gokken met steenmeel 

R. Buiter 

Sommigen zien in steenmeel een prachtig nieuw middel in de strijd tegen verzuring, vermesting en uitspoeling van mineralen. Anderen noemen het uitstrooien van steenmeel over bossen een riskant experiment. Journalist Rob Buiter schetst de verschillende visies. 

Invasieve blauwband en Sphaerothecum destruens bedreigen inheemse visfauna 

F. Spikmans, P. Lemmers, H. op den Camp, G. van der Velde, R. Leuven & T. van Alen 

Inheemse vissoorten worden bedreigd door de blauwband. Maar niet alleen deze invasieve vissoort zelf vormt een bedreiging; ook de aquatische parasiet Sphaerothecum destruens die de blauwband met zich meedraagt, is een gevaar. Hoe groot is de schade voor de inheemse visfauna en zijn er oplossingen voorhanden? 

Het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden op zandgronden door tijdelijk akkerbeheer 

E. Dorland, K. Eichhorn, T. van den Broek & M. Courbois 

Jaren van verschraling bieden vaak weinig soelaas: graslanden blijven gedomineerd door grassen en kruiden krijgen geen voet aan de grond. Kunnen elementen uit het vroegere agrarisch gebruik uitkomst bieden? Kan met tijdelijk akkerbeheer de grasdominantie doorbroken worden, zodat kruiden- en faunarijke graslanden zich toch kunnen ontwikkelen? 

Kruidenrijke natuurgraslanden ontwikkelen op fosfaatrijke grond: wat is er mogelijk? 

K. Eichhorn, E. Brouwer, E. Dorland, R. Ketelaar & T. van den Broek 

Tienduizenden hectaren aan Nederlands natuurgrasland lijden onder een te hoog fosfaatgehalte van de bodem. Afgraven van de fosfaatrijke toplaag is een oplossing, maar dat kan niet overal worden toegepast. Er zijn echter wel degelijk andere mogelijkheden om deze graslanden toch kruidenrijk te krijgen, betogen de auteurs. Ook andere ecologische factoren spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen en handhaven van een kruidenrijke vegetatie. 

De dijk als habitat voor bloemen en wilde bijen 

C. Swinkels, C. Liebrand, N. van Rooijen, E. Visser & H. de Kroon 

De Nederlandse dijken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van wilde bijengemeenschappen. Niet alleen als aantrekkelijk leefgebied; maar ook als ‘bijensnelwegen’ door het land. In dit artikel een meer gedetailleerde blik op de dijken langs de Waal bij Nijmegen om hun rol voor de wilde flora en de gemeenschap van wilde bijen te belichten. 

Smoddebos: vegetatieontwikkeling in relatie tot standplaatscondities 

A. Kieskamp, H. Smeenge, M. Horsthuis & H. Koop 

Het Twentse Smoddebos is een bijzonder eiken-haagbeukenbos. De humusafbraak speelt hier een belangrijke rol. Een deel van het Smoddebos is sinds 1997 aangewezen als bosreservaat waar geen beheer meer wordt uitgevoerd. Hierdoor stapelt humus zich op, wat nadelige effecten heeft voor typische eiken-haagbeukenbossoorten. 

Natuurinclusieve landbouw: Samenwerken aan een nieuwe balans tussen economie en ecologie 

Vakblad Natuur Bos Landschap 

Onze collega’s van het Vakblad hebben een inspirerend themanummer gemaakt over natuurinclusieve landbouw. Dit is een mooie aanvulling op de special hierover van De Levende Natuur, die in september verscheen. 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Geldersch Landschap en Kasteelen en Landschap Noord-Holland.