De Levende Natuur nummer 4 van 2020 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2020-4

Wat te doen met 300 miljoen?

De natuur kampt al decennialang met een stikstofcrisis. Maar sinds de Raad van State een jaar geleden een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ook Den Haag in last. Het kabinet wil de belemmeringen die sindsdien optreden voor woningbouw, wegenaanleg, landbouw en andere economische activiteit zo snel mogelijk uit de weg ruimen. De komende tien jaar gaat minister van LNV Carola Schouten dan ook € 3 miljard extra investeren om de negatieve gevolgen van overmatige stikstofdepositie te verminderen en de natuur en biodiversiteit te verbeteren. Drie experts geven hun visie hoe we 300 miljoen euro per jaar moeten investeren om de natuur optimaal te laten profiteren. 

Is wisselbeweiding beter dan seizoensbeweiding?

Om te voorkomen dat kwelders verruigen, worden ze gedurende het groeiseizoen begraasd. Maar is dat wel de juiste aanpak voor een optimale natuurwaarde? Zeven jaar lang is op kwelders langs de waddenzeekust geëxperimenteerd met wisselbeweiding, waarbij jaren met en zonder beweiding werden afgewisseld. Hoe reageerden vegetatie, bloem bezoekende insecten, vogels en muizen op dit beweidingsregime?

Rijkstrooisel: kansen voor herstel van de nutriëntenkringloop in bossen

Veel Belgische en Nederlandse bossen kampen met een overdaad aan stikstof en een sterk verzuurde bodem. Dat leidt tot verlies van calcium, kalium en magnesium, ionen die nodig zijn voor de plantengroei, en tot het vrijkomen van het giftige aluminium. In dit onderzoek bekijkt een groep Belgische en Nederlandse onderzoekers of de aanplant van boomsoorten met snel verterend strooisel, zoals bijvoorbeeld linde, esdoorn en boskers, de bodemvruchtbaarheid verbetert.

Hoe meet je de effecten van natuurverbetering? Bijvoorbeeld met loopkevers.

Loopkevers zijn goede indicatoren van de ecologische kwaliteit van de oeverzone langs stromende wateren. In drie gebieden in Drenthe waar vernatting van een beekdal heeft plaatsgevonden, zijn ze gebruikt om de effecten van deze natuurverbetering te evalueren.