De Levende Natuur nummer 3 van 2021 (Papieren magazine)

Afbeelding

Nummer 3 2021

Column: Basiskwaliteit cultuur als voorwaarde voor basiskwaliteit natuur 

Noelle Aarts 

Special: Trilvenen in Nederland 

Het mei-nummer van De Levende Natuur staat in het teken van trilveen, een bijzonder verlandingsstadium in laagveenmoerassen. Dat herbergt zeldzame en bedreigde plantensoorten zoals de groenknolorchis en geel schorpioenmos. Het areaal van dit habitattype is de laatste decennia helaas hard achteruitgegaan. In een aantal artikelen geven de auteurs uitleg over de bedreigingen, maar ze gaan óók in op nieuwe initiatieven voor beheer en herstel, zoals slim plaggen en bevloeiing met voedselarm, basenrijk water.

Risico’s en kansen bij behoud en herstel van basenrijke trilvenen 

Annemieke Kooijman, Casper Cusell, Camiel Aggenbach & Gijs van Dijk 

Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie 

Gijs van Dijk, José van Diggelen, Casper Cusell, Jasper van Belle, Annemieke Kooijman, Tom van den Broek, Roland Bobbink, Ivan Mettrop, Leon Lamers & Fons Smolders 

Teloorgang én ontwikkeling van trilveen in de Nieuwkoopse Plassen 

Gijs van Dijk, Sija Stofberg, Jeroen Mandemakers, Martijn van Schie, Casper Cusell, Annemieke Kooijman & Fons Smolders 

Werk in uitvoering: Visgraatplaggen als redmiddel voor trilvenen 

Gijs van Dijk, Martijn van Schie, Adam Koks & Wouter van Steenis

Trilveenvegetatie herstellen met oppervlaktewaterbevloeiing 

Camiel Aggenbach, Gijsbert Cirkel, Casper Cusell, Gijs van Dijk & Annemieke Kooijman 

Trilveenherstel door terugkeer van inundatie met basenrijk oppervlaktewater 

Adam Koks, Gijs van Dijk, Casper Cusell, Suzanne Kanters, Annemieke Kooijman, Fons Smolders, Willem Molenaar & Henk Hut 

Column: De grazer als kop van Jut 

Jeroen de Koe 

Verandering van stuifzanden door successie en beheer 

Laurens Sparrius, Daniël Kollen & Michel Riksen 

Visie: ‘De Nova Flora Neerlandica is ook interessant voor ecologen’ 

R. Haveman & I. de Ronde 

Boeken 

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefi nancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Geldersch Landschap & Kasteelen