De Levende Natuur nummer 1 van 2024 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover DLN 1 2024

Struweelvogels profiteren van 30 jaar Gelderse Poort

Grootschalige natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de Gelderse Poort gedurende de afgelopen drie decennia, heeft geresulteerd in een aantalstoename van bijna alle broedvogels die karakteristiek zijn voor ruigte en struweel. Hun populaties zijn gemiddeld meer dan verdrievoudigd en groeiden buitendijks veel sterker dan binnendijks, waar de polders nog grotendeels in agrarisch gebruik zijn. Ook bosvogels doen het goed in de uiterwaarden. Pioniersoorten profiteren echter niet duidelijk van natuurontwikkeling buitendijks en datzelfde geldt voor broedvogels van water en moeras. 

Samenvatting en literatuurlijst

Brongebied van de Mosbeek hersteld

Het brongebied van de Mosbeek heeft een unieke samenstelling van vegetaties. Het is ontstaan door de mens, maar is ook door de mens onder druk komen te staan. Samen met Landschap Overijssel, Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen hebben de Bosgroepen een herstelplan gemaakt. Om erosie te stoppen is de beek ondieper gemaakt met grof zand en een grindlaag. Om de ontwatering en bronerosie tegen te gaan, zijn greppels gedempt. De resultaten zijn spectaculair.

Op zoek naar habitat voor kievitskuikens

De kievit heeft het zwaar in het moderne boerenland. Studies laten keer op keer zien dat er maar weinig kuikens groot worden. Vinden kievitskuikens nog wel geschikte plekken om op te groeien? Onderzoek gefinancierd door het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), laat zien dat ze behoefte hebben aan een omgeving met korte vegetatie, een zachte bodem en veel insecten.

Beweiding kan aantal plantensoorten op kwelder verhogen

De effecten van beweiding op de kwelders van Terschelling en Schiermonnikoog zijn met exclosures onderzocht in een lange tijdreeks vanaf 1970 tot 2022. Op Schiermonnikoog nam het aantal plantensoorten langzaam af na uitsluiten van beweiding, terwijl bij beweiding het aantal soorten niet af-, en plaatselijk zelfs toenam. Op Terschelling werd geen verschil aangetroffen tussen aantallen plantensoorten binnen en buiten de exclosures.