De Levende Natuur nummer 1 van 2013 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2013-1

 

Grijze zeehond zet Bruinvis op het menu

Rik Nijland

Verwilderde katten op Schiermonnikoog

T. op de Hoek, M.J.J. Schrama & C. Smit

Sinds 1994 vindt er geen (verstorende) jacht meer plaats in Nationaal Park Schiermonnikoog. Hierdoor kwam de vraag naar voren wat de gevolgen zijn voor de populatie verwilderde katten die al tenminste enkele decennia op het eiland aanwezig is. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek in 2011 naar de situatie van de verwilderde katten. Deze betreft met name de populatiegrootte, het dieet, het effect op prooidierpopulaties en de interactie met huiskatten uit het dorp.

Column Gezocht: nieuw elan

'Als jullie natuur niet op tijd in de harten van de mensen krijgen, krijg je dat terug als een boemerang'. Natuurbeschermers moeten met hervonden bezieling en zelfvertrouwen in gesprek met de samenleving.

 

Halsbandparkieten, een bedreiging voor Rosse vleermuizen?

A.-J. Haarsma & C. van der Graaf

Net als vleermuizen maken Halsbandparkieten zelf geen holtes, maar maken ze gebruik van bestaande boomholtes. Nu deze exoot met name in West-Nederland steeds vaker wordt waargenomen, zou hij daarom een nieuwe concurrent van de boombewonende vleermuizen, zoals de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), kunnen zijn. Een oproep tot ondersteunende waarnemingen!

 

Ruimte voor de Rivier: ontwikkeling van de vegetatiestructuur in de Blauwe Kamer

E.M. Langbroek, C. Bakker & C. Smit

‘Ruimte voor de Rivier’ heeft geleid tot diverse natuurontwikkelingsprojecten in de Nederlandse uiterwaarden. Het doel van deze projecten was de aan rivier gebonden natuur te herstellen en te ontwikkelen en tevens de veiligheid voor overstromingen te verbeteren. Eén van de eerste projecten was de Blauwe Kamer, een uiterwaard bij Rhenen. In dit artikel wordt aan de hand van luchtfoto’s geëvalueerd volgens welk patroon de vegetatiestructuur, belangrijk voor zowel natuur als veiligheid, zich hier heeft ontwikkeld. Gaat het om een statisch patroon sinds de herinrichting, is er sprake van voortgaande successie naar bos of van cyclische successie waarbij de vegetatie wordt teruggezet naar een structuurtype dat op die plaats al eerder in de ontwikkeling is voorgekomen? En wat betekent dit voor het beheer?

 

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

B.F. van Tooren & J.J. de Graeff

Natuurmonumenten heeft een nieuwe visie ontwikkeld op de toekomst van de Nederlandse natuur en op het natuurbeleid. Deze visie is primair opgesteld voor de eigen organisatie: welke koers kiest Natuurmonumenten en wat betekent dat voor de eigen inzet gedurende de komende jaren. Voor Natuurmonumenten geldt daarbij dat het op adequate wijze zorg dragen voor het beheer van de eigen gebieden en bouwwerken de belangrijkste directe verantwoordelijkheid is en blijft.

 

Werk in uitvoering: kan de Biobaler beheerkosten reduceren?

P. Jansen & M. Boosten

Over het nut van deze nieuwe machine bij verwijderen van maaisel, takken e.d.

 

Door studenten/promovendi

Studenten Bos en Natuurbeheer, Hogeschool Van Hall Larenstein onder begeleiding van D. van der Linde & M. van der Heide

De waarde van groen in de gemeente Rheden

 

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

 

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Drentse Landschap en Landschap Noord-Holland.