De Levende Natuur nummer 5 van 2016 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2016-5

Platform; Nationale parken in Nederland, van verborgen parels tot paradepaardjes van de Nederlandse natuur?
J. Zevenberg & H.J. van der Windt

Ruimtelijke dynamiek van stroomdalplanten in de Gelderse Poort
J.P.M. Lenssen, I. Niemeijer, G. Boedeltje & F.L. Baarspul
Met de achteruitgang van stroomdalplanten is de aandacht voor deze soorten gegroeid. Dat heeft ertoe geleid dat de resterende populaties met veel zorg beheerd worden en dat in het rivierengebied veel delen uit agrarische productie zijn genomen en teruggegeven aan de natuur, zoals in de Gelderse Poort. Er is echter nog volop discussie over de juiste beheermaatregelen. Door middel van een analyse van populatieontwikkelingen in de Gelderse Poort worden handvatten gegeven voor inrichting en beheer van oeverwallen.

Klik hier voor de losse tabel bij dit artikel

Werk in uitvoering; De Banen naar een hoger peil
H.W.G. Heijligers & A.H. Ovaa

Drijvende krachten achter plantendiversiteit op braakliggende terreinen in Nederlandse steden
M.C.A. van Aar, J. Limpens & J. van Ruijven
Braakliggende terreinen zijn misschien wel de plek bij uitstek waar de diversiteit en dynamiek van de stad ten goede komen aan de natuur. Deze terreinen kunnen een grote rijkdom aan zowel inheemse als exotische plantensoorten bevatten, niet alleen in vergelijking met andere groene ruimte in de stad, maar ook in vergelijking met natuurlijke gebieden buiten de stad. De vraag is wat de drijvende krachten zijn achter de plantendiversiteit op deze terreinen. Te denken valt aan factoren op terreinniveau, zoals bodemeigenschappen, verstoring, terreinleeftijd, terreingrootte en microklimaat, en factoren op landschapsniveau, zoals de hoeveelheid groen of bebouwing in de omgeving. In de zomer van 2015 is onderzoek gedaan naar de plantendiversiteit op braakliggende terreinen in Almere, Amsterdam en Nijmegen.

Door studenten/promovendi; Kansen voor functionele biodiversiteit in graslanden van melkveebedrijven
W.M. Balvert, M.A. Barto, D. Bergman, J.L. Huijser & F.H. Smorenburg, bachelorstudenten Biologie en Dierwetenschappen van Wageningen Universiteit onder begeleiding van prof.dr.ir. W.H. van der Putten

De invloed van beweiding op de biodiversiteit van kwelders
P. Esselink, B.J. Ens, D.D.G. Lagendijk, F.S. Mandema, S. Nolte, J.M. Tinbergen, R. van Klink, M.F. Wallis de Vries & J.P. Bakker
Van oudsher zijn Noordwest-Europese kwelders in gebruik als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt, leidt successie doorgaans tot een ontwikkeling van een soortenarme Zeekweek-vegetatie. Voor behoud en herstel van de biodiversiteit is actief beheer, zoals beweiding, nodig. Door middel van experimenteel onderzoek op de kwelders van Noord-Friesland Buitendijks wordt sinds 2009 nagegaan welk beweidingsregime welke natuurwaarden oplevert . Hierbij worden de effecten onderzocht op zowel de vegetatie, de ongewervelde fauna, muizen als de vogelbevolking.

Nieuwe schroeforchissen in Nederland en België
B. Gravendeel

Column; Meer dan 10.000 vrijwillige waarnemers, een uniek meetinstrument

Inheemse insecten hebben aanval op bospest ingezet
B. Gravendeel & M. Schilthuizen

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

LandschappenNL
Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.