De Levende Natuur nummer 3 van 2010 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2010-3

 

EHS maakt pas op de plaats

Rik Nijland

Column: Het kan altijd erger?

Theo Verstrael

Verbanden tussen de achteruitgang van dagvlinders en bloemenrijkdom

M.F. Wallis de Vries, C.A.M. van Swaay & C.L. Plate

De achteruitgang van de vlinderstand in Nederland is voor een belangrijk deel te wijten aan de intensivering van het landgebruik. Zowel de achteruitgang van de waardplanten voor de rupsen als de nectarplanten voor de vlinders kunnen daarbij van belang zijn. Is het aantal bloemen voor vlinders daadwerkelijk verminderd en hoe reageren de vlinders daarop?

De effecten van Grauwe ganzen op broedkolonies van de Zwarte stern

J. van der Winden

De terugkeer van de Grauwe gans (Anser anser) als broedvogel in de Nederlandse moerassen leidde onder meer tot de vraag of en welke effecten dit heeft op broedende Zwarte sterns (Chlidonias niger). Is er sprake van incidentele of structurele verstoring? Welke maatregelen zijn mogelijk en wat betekent dat voor de toekomst van de Nederlandse Zwarte stern populatie?

Reactie op het themanummer ‘Ganzen in Nederland en Vlaanderen’: Overwinterende ganzen verdienen landelijke bescherming

A.G.M. Voets & B.W.A.F.H. van den Boom

Een mening over welk ganzenbeleid nu wenselijk zou zijn.

Reactie op het themanummer ‘Ganzen in Nederland en Vlaanderen’: Slaapplaatsen van ganzen: casus Witte en Zwarte Brekken

R. Kleefstra

Een casus over de consequenties van het ganzenbeleid in de Witte en Zwarte Brekken in Fryslân aan de hand van jarenlange monitoring

Belang van dispersie bij herstel van waternatuur

K. Didderen & P.F.M. Verdonschot

Resultaten van herstelmaatregelen in wateren vallen vaak tegen, omdat de gewenste fauna niet (terug)komt. Een belangrijke reden hiervoor is dat (her)kolonisatie van waterfauna moet plaatsvinden vanuit bronpopulaties. Om meer te weten te komen over de dispersie van macrofauna en hun verplaatsing door het water is de barrièrewerking van duikers onderzocht. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen.

Platform: Natuurbescherming verwordt tot pretparkbeheer!

J.A. de Raad, G.L. Ouweneel & R.G. Bijlsma

Lees ook de reacties op dit artikel:

Remmerswaal: "Er wordt op grote schaal de hand gelicht met de
handhaving van zowel de wetten als de toegangsbepalingen!" Lees meer...

Bert Kaspers: "Ik pleit voor een onderscheid in natuurbeheer. Het is te begrijpen dat kwetsbare gebieden deels zijn afgesloten. Veel ruwe natuur kan best opengesteld worden voor de bovenmatige natuurliefhebber". Lees meer...

L.J. Draaier: "Met hun hartenkreet kan ik alleen maar instemmen. Ook ik ervaar in toenemende mate het primaat van recreatie en toerisme in natuurgebieden en Nationale Parken in ons land." Lees meer...

Laura I. Kooistra: "Natuurbeschermers en beleidsmakers, de weg die naar de recreatie is ingeslagen is niet de goede weg". Lees meer...

Han Runhaar en Flip Witte: "Door een verkeerd gebruik van steekproeven worden milieutekorten systematisch overschat." Lees meer...

De ongewervelde fauna in akkerranden van verschillende ouderdom

J. Noordijk, C.J.M. Musters & G.R. de Snoo

Via diverse agrarische natuurbeheerovereenkomsten is het mogelijk gemaakt om kruidenrijke randen langs akkers aan te leggen. De vraag is welke bijdrage deze randen hebben in termen van biodiversiteit. In 2006 en 2007 zijn daartoe akkerranden in Zeeland onderzocht op het voorkomen van ongewervelde dieren. De nadruk lag daarbij op de relatie tussen de diversiteit aan ongewerveldengroepen, met name functionele groepen van ongewervelden met eenzelfde dieet, en de leeftijd van de betreffende randen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten gaan auteurs in op de vraag of de richtlijnen voor de beheerovereenkomsten aangepast zouden moeten worden.

Casus: Verspreiding van sieralgen via vogelpoep

J. Meesters

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer